P.H.U. Łukasz Wołoszka – Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Łukasz Wołoszka (ul. Garwolińska 2a, 08-420 Miastków Kościelny, telefon kontaktowy: 25 751-09-66).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:eskapada@woloszka.com.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach, i w takim zakresie:

1) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia),

2) w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.. 1 lit. b) ww. rozporządzenia),

3) zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia).

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem
    okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych jest zależna od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
  3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.